Trang chính » Chuyên mục » Thơ thiền »

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 07 đến 09: Thắng Nhiệt Bà La Môn

Tác giả : HT. Thích Kế Châu

Khói nước trăm thành, tranh số 9

07 – ƯU-BÀ DI HƯU XẢ

Thiện Tài đồng tử thứ bảy đến trụ xứ Hải Triều vườn Phổ Trang Nghiêm tham phỏng với bà cận sự nữ tên là Hưu Xả. Nhà gát trang nghiêm, ao bờ xen lẫn, đồng vận dụng trí huệ từ bi, phá vỡ hai đường sanh tử, mở tâm bồ đề, ngộ nguyện cứu cánh. Được Ly Ưu an ẩn tràng pháp môn, chứng bất thối trụ Bồ Tát.

Tán:
寶樹園林間寶牆
金光明網布金床
千層堂閣穹崇麗
萬派陂池汗漫香
究竟願門周法界
菩提心廣遍塵方
河沙諸佛曾承事
安隱幢高是歇場

Âm:
Bảo thọ viên lâm gián bảo tường
Kim quan minh võng bố kim sàng
Thiên trùng lâu cát khung sùng lệ
Vạn phái pha trì hãn mạn hương
Cứu cảnh nguyện môn chu pháp giới
Bồ đề tâm quảng biến trầm phương
Hà sa chư Phật tằng thừa sự
An ẩm cao đường thì yết trường.

Nghĩa:
Vách ngọc cây vàng đứng giữa hoa
Giường vàng ửng chói lưới vàng pha
Nghìn trùng gác đẹp cao vòi vọi
Muôn phái ao thơm ngát đượm đà
Tâm rộng bồ đề trùm pháp giới
Cửa nguyền cứu cánh khắp trần sa
Ba đời các Phật từng thừa sự
Trường nghỉ là đây chẳng khác xa.

08 – TỲ MỤC CÙ SA TIÊN NHÂN

Thiện Tài đồng tử thứ tám đến xứ Hải Triều nước Na La Tố tham phỏng với Tỳ Mục Cù Sa tiên nhân. Chư thiên rả hoa làm lễ tán thán, vuốt chớp nắm tay, cõi Phật hiện ra trước mặt, ngộ được trí chân tịnh, cuốn mở tự tại tại. Được Bồ Tát Vô Thắng Tràng pháp môn, chứng đồng Chân trụ Bồ Tát.

Tán:
毘目仙人下寶床
摩頭執手看殊祥
十方佛境同時現
萬象星羅忽頓彰
無勝妙幢騰瑞色
遮那文藏顯靈光
卻還本座求端的
轉覺平生見處長

Âm:
Tỳ Mục tiên nhân há bảo sàng
Ma đầu chấp thủ khán thù tường
Thập phương Phật cảnh đồng thời hiện
Vạn tượng sum la hốt đốn chương
Vô thắng diệu tràng đằng thoại sắc
Già Na văn tạng hiển linh quang
Khước hoàn bản tọa cầu đoan đích
Chuyển giác bình sanh kiến xứ trường.

Nghĩa:
Tỳ Mục tiên nhân xuống tọa ngay
Hỏi xem vuốt tóc lại cầm tay
Mươi phương cảnh Phật đồng thời hiện
Muôn tượng sum la thoát rõ bày
Vô Thắng diệu tràng bừng sắc thắm
Già Na văn tạng chói quang huy
Trở lên tọa cũ tìm manh mối
Chợt nhớ bình sanh chỗ thấy hay.

09 – THẮNG NHIỆT BÀ LA MÔN

Thiện Tài đồng tử thứ chín đến xóm làng Y La Ma tham phỏng với Thắng Nhiệt Bà la môn năm thứ nhiệt đốt mình, tâm sanh nghi hoặc, chư thiên đều khen ngợi, mới kịp ăn năn lỗi của mình, lên thẳng non dao, gieo mình đống lửa, chứng tịch tịnh lạc thiện trụ tam muội. Được Bồ Tát vô tận luân pháp môn chứng pháp vương tử trụ Bồ Tát.

Tán:
求師擇友古今難
邪正誰分萬慮間
若使全身投火聚
先須努力上刀山
六天讚後方知妙
五熱熏時豈等閒
無盡輪中王子住
玉樓金殿鎖塵寰

Âm:
Cầu sư trạch hữu cổ kim nan
Tà chánh phân minh vạn lự gian
Nhược sử toàn thân đầu hỏa tụ
Tiên tu nổ lực thướng đao sơn
Lục thiên tán hậu phương tri diệu
Ngũ nhiệt huân thời khởi đẳng nhàn
Vô tận luân trung vương tử trụ
Ngọc lâu kim điện tỏa trần hoàn.

Nghĩa:
Cổ kim thầy bạn khó tìm ra
Muôn mối băng khoăn lẽ chánh tà
Núi lửa gieo mình quên khó nhọc
Rừng gươm gắng sức lướt xông pha
Sáu trời khen ngợi trường mầu nhiệm
Năm nhiệt bừng sôi há hững hờ
Vô tận luân môn ngôi pháp tử
Lầu vàng điện ngọc rợp trời xa.


Các bài viết khác

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Hun hút làng xa ở Trụ Lâm
Mười hai năm chẵn gặp tri âm
Lúc cần thấy khắp mười phương Phật
Việc rỗi xem nhàn một cảnh tâm...

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 04 đến 06

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 04 đến 06

Thiện Tài đồng tử thứ tư đến nước Thát Ly Tỵ Chà trong thành tự tại tham phỏng đức Di Già Bồ Tát (lương y). Hỏi rồi làm lễ rải hương hoa báu, phóng quan chói rọi, phân biệt luân tự – mỗi chữ thành mỗi vòng tròn sáng rỡ – cứu xét muôn loại tiếng, ngộ pháp tổng trì – Thần chú đà la ni...

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 01 đến 03

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 01 đến 03

Hòa thượng Thích Kế Châu (1922 – 1996) tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định là một bậc cao tăng, suốt cuộc đời chống gậy thiền giúp bao lớp người chuyển mê khai ngộ. Ngài là người uyên thâm kinh luật luận, bên cạnh đó còn là nhà thơ, nhà văn và võ thuật điêu luyện. Tác phẩm Khói Nước Trăm Thành được ngài dịch với những ngôn ngữ xúc tích, ý thơ xuất thần trong dòng chảy của thiền học...

Hạnh nguyện đức Quán Âm

Hạnh nguyện đức Quán Âm

Con tu hạnh viên thông

Lắng nghe trọn tấm lòng

Chia sẻ bao tâm sự

Nặng trĩu tâm chúng sanh...

Nhớ…

Nhớ…

Dù bao bão tố phong ba

Tinh thần thêm vững thiết tha Đạo mầu

Trầm luân sáu nẻo luân hồi

Nay Ta chí quyết ra ngoài tử sanh

Nhớ siêng bỏ ác làm lành

Thân tâm thanh tịnh, chứng thành Thánh nhân

Phật xa nhưng cũng rất gần

Nhớ luôn sống với Phật Tâm nơi mình...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5342569