Trang chính » Chuyên mục » Thơ thiền »

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 04 đến 06

Tác giả : HT. Thích Kế Châu

Thiện Tài đồng tử tham phỏng đức Di Già Bồ Tát

04 – DI-GIÀ BỒ-TÁT

Thiện Tài đồng tử thứ tư đến nước Thát Ly Tỵ Chà trong thành tự tại tham phỏng đức Di Già Bồ Tát (lương y). Hỏi rồi làm lễ rải hương hoa báu, phóng quan chói rọi, phân biệt luân tự – mỗi chữ thành mỗi vòng tròn sáng rỡ – cứu xét muôn loại tiếng, ngộ pháp tổng trì – Thần chú đà la ni – Được Bồ Tát diệu âm đà la ni quang minh pháp môn, chứng sanh quí trụ Bồ Tát.

Tán:

檀末金花香寶珍

繽紛散後現威神

騰騰光照三千界

落落言分萬字輪

鬱密林蠻處虎豹

深比淵澤聚龍麟

妙音唱出陀羅語

辨盡胡人與漢人

Phiên âm:

Đàn mạt kim hoa hương bảo trân

Tân phân tán hậu hiện oai thần

Đằng đằng quang chiếu tam thiên giới

Lạc lạc ngôn phân vạn tự luân

Uất mật lâm man tàng hổ báo

Thâm trầm uyên trạch tụ long lân

Diệu âm xướng xuất đà la ngữ(5)

Biện tận Hồ nhân dữ Hán nhân

Dịch nghĩa:

Lớp lớp từng từng hoa bảo trân

Khói hương nghi ngút hiện uy thần

Ba nghìn thế giới bừng bừng sáng

Muốn ức chữ vầng lẽ lẽ phân

Rừng núi âm u tàng hổ báo

Vực đầm thăm thẳm hội long lân

Giọng mầu xướng phát đà la ngữ

Thông suốt Hồ ngôn với Hán nhân.

05 – TRƯỞNG GIẢ GIẢI THOÁT

Thiện Tài đồng tử thứ năm đến xóm làng Trụ Lâm tham phỏng với Trưởng giả Giải Thoát. Trong một thân hiện cõi Phật mười phương, tâm với Phật không khác, quốc độ khác gì không lại không qua, cần thấy tức thấy. Được Như Lai vô ngại Trang nghiêm pháp môn, chứng Cụ túc phương tiện trụ Bồ Tát.

Tán:

十二年中到住林

住林深處訪知音

有時要見十方佛

無事閑觀一片心

不去不來如焰影

緣生緣滅過光陰

莊嚴門啟誰人到

幽徑落華流水深

Phiên âm:

Thập nhị niên trung đáo trụ lâm

Trụ lâm thâm xứ phóng tri âm

Hữu thời yếu kiến thập phương Phật

Vô sự nhàn quan nhất phiến tâm

Bất khứ bất lai như diệm ảnh

Duyên sanh duyên diệt quá quang âm

Trang nghiêm môn khải thùy nhân đáo

U cảnh lạc hoa lưu thủy thâm.

Dịch nghĩa:

Hun hút làng xa ở Trụ Lâm

Mười hai năm chẵn gặp tri âm

Lúc cần thấy khắp mười phương Phật

Việc rỗi xem nhàn một cảnh tâm

Không đến không đi làn điện chớp

Duyên sanh duyên diệt bóng quang âm

Cữa trang nghiêm mở mừng ai đó

Nước chảy hoa rơi ngỏ vắng thầm.

06 – HẢI TRÀNG TỲ-KHEO

Thiện Tài đồng tử thứ sáu đến ngang bờ cõi Diêm Phù Đề này, nước Ma Ly Già La tham phỏng đức Hải Tràng tỳ kheo. Nửa năm quán xét định cảnh tam muội, hiện mười bốn loại, vọt trăm ngàn tướng lạ, trí Bát Nhã soi sáng không chỗ nào mà không rõ bày. Được Bát Nhã ba la mật tam muội quang minh pháp môn chứng chánh tâm trụ Bồ Tát.

Tán:

光陰已過半身間

終日冥然靜若山

身上出生十四類

毫中涌現百千般

一心觀察無休息

六月思惟不等閒

摩利伽天好春色

柳鸎梁鷰語綿蠻

Phiên âm:

Quang âm dĩ quá bán niên gian

Chung nhật minh nhiên tịnh nhược san

Thân thượng xuất sanh thập tứ loại

Hào trung dũng xuất bách thiên ban

Nhất tâm quán sát vô hưu tức

Lúc nguyệt tư duy bất đẳng nhàn

Ma Lợi Già thiên hảo xuân sắc

Liễu oanh lương yếu ngữ miên mang.

Dịch nghĩa:

Thì gian thấm thoát nửa năm tròn

Trọn buổi thầm trôi lặng tựa non

Mười bốn loại sanh trên vóc cả

Trăm nghìn thức mọc giữa mày con

Một tâm quán sát không thôi nghỉ

Sáu tháng tư duy chẳng mỏi mòn

Ma lợi già la màu rực rỡ

Trời xuân oanh yến gọi chon von.

CHÚ THÍCH:

(5) Ly si loạn hạnh: Các thứ pháp môn tuy chẳng đồng nhau nhưng hiệp đồng tất cả mà không sai lầm vậy.


Các bài viết khác

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 07 đến 09: Thắng Nhiệt Bà La Môn

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 07 đến 09: Thắng Nhiệt Bà La Môn

Cổ kim thầy bạn khó tìm ra
Muôn mối băng khoăn lẽ chánh tà
Núi lửa gieo mình quên khó nhọc
Rừng gươm gắng sức lướt xông pha...

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái vị thứ 04 đến 06: Trưởng giả giải thoát

Hun hút làng xa ở Trụ Lâm
Mười hai năm chẵn gặp tri âm
Lúc cần thấy khắp mười phương Phật
Việc rỗi xem nhàn một cảnh tâm...

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 01 đến 03

Khói nước trăm thành: Thiện Tài đồng tử tham bái thiện tri thức thứ 01 đến 03

Hòa thượng Thích Kế Châu (1922 – 1996) tại Tổ đình Thập Tháp, Bình Định là một bậc cao tăng, suốt cuộc đời chống gậy thiền giúp bao lớp người chuyển mê khai ngộ. Ngài là người uyên thâm kinh luật luận, bên cạnh đó còn là nhà thơ, nhà văn và võ thuật điêu luyện. Tác phẩm Khói Nước Trăm Thành được ngài dịch với những ngôn ngữ xúc tích, ý thơ xuất thần trong dòng chảy của thiền học...

Hạnh nguyện đức Quán Âm

Hạnh nguyện đức Quán Âm

Con tu hạnh viên thông

Lắng nghe trọn tấm lòng

Chia sẻ bao tâm sự

Nặng trĩu tâm chúng sanh...

Nhớ…

Nhớ…

Dù bao bão tố phong ba

Tinh thần thêm vững thiết tha Đạo mầu

Trầm luân sáu nẻo luân hồi

Nay Ta chí quyết ra ngoài tử sanh

Nhớ siêng bỏ ác làm lành

Thân tâm thanh tịnh, chứng thành Thánh nhân

Phật xa nhưng cũng rất gần

Nhớ luôn sống với Phật Tâm nơi mình...

Video

Video Clip

Chân dung Tăng già

 • TT. Thích Viên Hoa (1963-2009) - Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • Nguyễn triều Quốc sư húy Chơn Luận - Phước Huệ (1869-1945), Tổ khai sơn Chùa Phước Long - thị trấn Phú Phong, huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định
 • HT. Thích Mật Hạnh (1923-2015) - Chùa Tân An, Bình Định
 • HT. Thích Quảng Bửu (1944-2016) - Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Viên Tánh (1958-2018) - Chùa Tây Thiên, Tp. Nha Trang
 • TT. Thích Huyền Châu - Giám viện Viện Phật Học Bồ Đề Phật Quốc, Hoa Kỳ
 • HT. Thích Quảng Thạc (1925-1996), Chùa An Lạc, Sài gòn
 • HT. Thích Tâm Hoàn (1924-1981), Tổ đình Long Khánh, Qui Nhơn
 • HT. Thích Trí Hải (1876-1950), Chùa Bích Liên, Bình Định
 • Tổ sư Nguyên Thiều - Siêu Bạch (1648-1729), Khai sơn Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • Thiền sư Thích Nhất Hạnh - Làng mai, Pháp quốc
 • HT. Thích Thiện Minh (1922-1978), Thiền viện Quảng Đức, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hoa (1918-1973), Việt Nam Quốc Tự, Sài gòn
 • HT. Thích Thiện Hòa (1907-1978), Chùa Ấn Quang, Sài gòn
 • Bồ tát Thích Quảng Đức (1897-11 tháng 6 năm 1963) Vị pháp thiêu thân
 • HT. Thích Tịnh Khiết (1890-1973), Chùa Tường Vân, Huế
 • HT. Thích Phước Thành (1918-2013), Chùa Thiên Phước, Bình Định
 • HT. Thích Giác Nhiên (1878-1979), Chùa Thuyền Tôn, Huế
 • HT. Thích Đỗng Minh (1927-2005), Chùa Long Sơn, Nha Trang
 • HT. Thích Hành Trụ (1904-1984), Sài gòn
 • HT. Thích Viên Định, Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Huệ Chiếu (1898-1965) , Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Hải (1906-1979) - Hà Nội
 • HT. Thích Đôn Hậu (1905-1992), Chùa Thiên Mụ, Huế
 • HT. Thích Huyền Quang (1920-2008), Tu Viện Nguyên Thiều, Bình Định
 • HT. Thích Kế Châu (1922-1996), Tổ đình Thập Tháp, Bình Định
 • HT. Thích Trí Diệu (1916-1982), Chùa Phước Long, Bình Định
 • Hoa sen tánh giác

Câu chuyện bỏ túi

Phật thành đạo

Phật thành đạo

Hãy giải thoát cho nhau thoát khỏi những ràng buộc của tham sân si, cố chấp và tà kiến; hãy mở ra cho nhau những buộc ràng vô lối, những qui ước phàm tục và hãy hiến tặng cho nhau những tự do căn bản và tối thiểu của tâm hồn...

xem các tin khác

Reference Material

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Royal patronage of Buddhism during the time of Buddha

Active patronage from different royal houses was a major contributing factor to the growth of Sangha, its missionary activities and successful spread of Buddhism. Admiration for Buddha was obvious when kings and rulers made their claims on his relics after his demise...

xem các tin khác

Góp nhặt lời vàng

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Lời vàng của Tổ Qui Sơn

Nếu mình chưa phải là bậc thượng lưu, vượt thắng bên kia bờ giác thì hãy để tâm nơi giáo pháp, ôn tầm kinh điển, rút ra nghĩa lý tinh hoa, truyền bá tuyên dương, tiếp dẫn hậu lai, đó là cách trả ơn cho Phật tổ...

xem các tin khác

Ẩm thực Phật giáo

Chè trôi nước ngũ sắc

Chè trôi nước ngũ sắc

Đậu xanh ngâm nước vài tiếng cho nở mềm. Sau đó đãi sạch rồi cho vào nồi, đổ nước sâm sấp mặt đậu. Cho nồi đậu lên bếp, đun nhỏ lửa cho đậu chín bở và cạn hết nước...

xem các tin khác

Lượt truy cập

5333912